STADGAR/GDPR

Stadgar för föreningen Western Riders Nyköping

Tagna vid föreningsstämman feb 2006


1§  Uppgift, ändamål

Western Riders Nyköping har till sitt ändamål att verka för westernridningens främjande och utbredning.


2§  Verksamhetsområde

Föreningen som har sitt säte i Nyköping och tillhör Distrikt Öst.


3§  Stadgar

Föreningens stadgar skall följa de av Förbundsstämman fastslagna normalstadgarna för föreningar.

Förslag till ändringar av dessa stadgar skall behandlas av Föreningsstämman och därefter tillställas Distriktstyrelsen för yttrande och vidare behandling av Förbundsstyrelsen.


4§  Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och föreningsstyrelse.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningsstyrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom föreningsstyrelsens arbetsområde.


5§  Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.


6§  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av de styrelseledamöter styrelsen bestämmer, varav två i förening.

Kassör må erhålla teckningsrätt för bank- och postgiro ensam.


7§  Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, distrikt eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller i  distrikts- och förbundsstadgar, avgörs enligt lag om skiljemän.
8§  Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast fem (5) veckor före Distriktsstämman, på dag och plats som Föreningsstyrelsen bestämmer.

Kallelse till Föreningsstämma utfärdas av Föreningsstyrelsen och skall senast fyra (4) veckor före stämman skriftligen tillställas samtliga medlemmar samt Distriktstyrelsen.

Förslag till föredragningslista för stämman, verksamhets- och förvaltningsberättelse samt Föreningsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till Föreningsstämman - vilka skall vara åtföljda av Föreningsstyrelsens yttrande, skall senast två (2) veckor före Föreningsstämman sändas till röstberättigade medlemmar.


9§ Förslag till ärenden att behandla på Föreningsstämman

Förslag till ärenden att behandla vid föreningsstämman, skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före stämman. Rätt att inge förslag tillkommer Föreningsstyrelsen och föreningens medlemmar.


10§ Sammansättning och beslutsmässighet

Föreningsstämman består av föreningens medlemmar. Varje medlem har en röst.

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar, som efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i Föreningsstämmans beslut. Röstberättigad medlem måste ha fyllt 16 år.

Röstning får inte ske genom fullmakt.


11§ Ärenden vid Föreningsstämma

Vid Föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Upprop samt fastställande av röstlängd för stämman på grundval av den utav Föreningsstyrelsen upprättade röstlängden.

2. Fastställande av föredragningslista för stämman.

3. Beslut om stämmans behöriga utlysande.

4. Val av ordförande för stämman.

5. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman.

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll samt två personer att fungera som rösträknare.

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:

a/ Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.

b/ Föreningsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår.

c/ Revisorernas berättelse för samma tid.

d/ beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse

8. Beslut om ansvarsfrihet för Föreningsstyrelsens förvaltning.

9. Behandling av Föreningsstyrelsens förslag och av motioner.

10.Fastställande av medlemmarnas årsavgift.


11.Beslut om utlämnande av namn- och adressregister till Förening, Distrikt och Förbundet för

ADB-behandling.

12.Val av Föreningsordförande för en tid av två år.

13.Val av Föreningskassör för en tid av två år. Ordförande samt kassör väljs på mandattider som skall överlappa varandra.

14.Val av antal styrelseledamöter och suppleanter som Föreningsstyrelsen föreslår med hänsyn till styrelsearbetets uppläggning, enligt 20§.

15.Val av distriktsombud baserat på antalet medlemmar.

16.Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet,   

      räkenskaper och förvaltning inom Föreningen för en mandattid av ett år.

17.Val av Valberedning.


Val av styrelsens ledamöter sker efter beslut om motioner och övriga verksamhetsförslag.


12§  Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person, som är medlem i Föreningen.

Ledamot av Föreningsstyrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.

Anställda hos Föreningen får inte väljas till ledamot av Föreningsstyrelsen eller Valberedningen.


13§  Extra Föreningsstämma

Föreningsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra Föreningsstämma.

Föreningsstyrelsen är skyldig att kalla till extra Föreningsstämma när en revisor eller minst en tiondel av medlemmarna inom Föreningen begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När Föreningsstyrelsen mottagit en begäran om extra Föreningsstämma skall den inom fjorton (14) dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen. Förslag till föredragningslista för extra Föreningsstämma skall tillställas föreningens medlemmar och Distriktsstyrelsen senast sju (7) dagar före stämman.

Underlåter Föreningsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får Distriktsstyrelsen kalla till extra Föreningsstämma.

Vid extra Föreningsstämma får endast behandlas de ärenden för vilka det är kallat.

Extra Föreningsstämma får inte äga rum under tid då Distriktsstämma pågår.


14§  Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

15§  Ikraftträdande

Beslut fattade av Föreningsstämman gäller från stämmans avslutande om inte annat bestäms.


16§  Valberedningens sammansättning m. m.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av Föreningsstämman. Mandattiden är tre år och skall fördelas så att en ledamot nyväljs varje år.


17§  Valberedningens åligganden

Valberedningen skall senast åtta (8) veckor före Föreningsstämma tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid Föreningsstämman, om de är villiga att kandidera för en ny period.

Senast sex (6) veckor före Föreningsstämman skall Valberedningen meddela röstberättigade medlemmar vilka som står i tur att avgå och namnen på den som har avböjt återval.

Senast tre (3) veckor före Föreningsstämma skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade medlemmar sitt förslag beträffande varje val enligt 12§, 12-17 punkterna, samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

Valberedningen har tystnadsplikt gällande kandidaternas privata motiv/angelägenheter.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter Föreningsstämman skall protokollet överlämnas till Föreningsstyrelsen.


18§  Förslagsrätt till Valberedningen samt nominering vid Föreningsstämma.

Röstberättigad medlem får senast fem (5) veckor före Föreningsstämman till valberedningen meddela sitt förslag beträffande val som skall förekomma enligt 12§, 12-17 punkterna.

Kandidater som inte nominerats i rätt tid är inte valbar. Nominering vid Föreningsstämma kan endast ske om föreslagna till visst uppdrag understiger det antal som skall väljas.


19§  Revisor, revision

Föreningens revisor skall granska Föreningsstyrelsens förvaltning och räkenskaper.

Föreningsstyrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisor senast fyra (4) veckor före ordinarie Föreningsstämma och skall, efter verkställd revision, med revisorns berättelse vara Föreningsstyrelsen tillhanda senast sju (7) dagar före Föreningsstämman. Revisorn äger rätt att delta i Föreningsstyrelsens sammanträden och har därvid yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Revisorern skall erhålla kallelse, föredragningslista och protokoll avseende Föreningsstyrelsens sammanträden.

Revisor och revisorssuppleant väljes för en mandattid på ett (1) år.


20§  Föreningsstyrelsens sammansättning

Föreningsstyrelsen skall bestå av ordförande, kassör jämte tre  (3) till fem (5) övriga ledamöter för en mandattid på två (2) år och en (1) till två (2) suppleanter för en mandattid av ett (1) år, valda av Föreningsstämman.

Halva antalet ledamöter skall väljas på varje Föreningsstämma.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

Föreningsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.

Även om Föreningsstyrelseledamots mandattid ej gått till ända kan denne genom beslut i Förenings-styrelsen, vilket skall godkännas av årsmötet eller extra årsmöte, kunna skiljas från uppdraget om han uppenbart åsidosatt sina åligganden eller eljest förverkat det förtroendeuppdraget förutsätter. Ett sådant styrelsebeslut fordrar 2/3 dels majoritet.


21§  Föreningsstyrelsens åligganden

Föreningsstyrelsen är Föreningens beslutande organ när Föreningsstämman inte är samlad.

Det åligger Föreningsstyrelsen bl. a. att:

1.bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och Föreningsstämmans beslut, samt i övrigt arbeta för att förverkliga distriktstyrelsens beslut.

2.verka för westernridningens utveckling och utbredning t.ex. genom att marknadsföra westernridningen hos myndigheter, massmedia och allmänheten.

3.sträva efter att arrangera westerntävlingar på olika nivåer.

4.avge efterfrågade rapporter och yttranden till Distrikts- och Förbundsstyrelsen.

5.handha och ansvara för Föreningens medel samt redovisningen därav.

6.upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget samt i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m.m., och att tillse att av Föreningsstämman fattade beslut verkställs.

7.bestämma om organisationen av tjänster vid Föreningens kansli samt i förekommande fall anställa personal, i samråd med Distriktsstyrelsen.

8.föra protokoll och sörja för Föreningens bokföring samt sköta löpande ärenden i övrigt.


22§  Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva styrelsen är närvarande. För alla beslut krävs minst hälften av Föreningsstyrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande Föreningsstyrelsesammanträdet. Protokoll skall föras vid telefonmöte.


23§  Överlåtelse av beslutanderätt

Föreningsstyrelsen får överlåta sin beslutsrätt i vissa grupper av ärenden till arbetsutskott eller annat organ, som utses inom Föreningsstyrelsen, och som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild Förbundsstyrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta Föreningsstyrelsen härom.

Beslut fattade av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till Föreningsstyrelsen på lämpligt sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med Föreningsstyrelsesammanträden.24§  Medlemskap

Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan (årlig inbetalning av medlemsavgift).

Ansökan behöver inte bifallas, om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens intressen.

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av Föreningsstyrelsen, och får av den berörde överklagas till Föreningsstämman eller till Distriktsstyrelsen.

Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom sporten, och på samma villkor, som gäller för övriga medlemmar.


25§  Utträde, upplösning samt uteslutning av förening

Förening som önskar utträde ur Förbundet skall skriftligen anmäla detta till Distriktstyrelsen, som tillsammans med yttrande vidarebefordrar anmälan till Förbundsstyrelsen.

Förening, som inte betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde ur Förbundet. Medlemskapet upphör automatiskt per den 1 januari det därpå följande året, genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger, får Förbundsstyrelsen utesluta förening om den – trots påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar.

Förening får också uteslutas om den underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning fattats av Förbundet eller Distriktet, eller annars påtagligt har motarbetat Förbundets intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras, förrän Föreningen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skäl för uteslutning redovisas, samt anges vad den uteslutna Föreningen skall iakttaga för överklagande av beslutet.

För beslut om Föreningens upplösning fordras 2/3 dels majoritet vid två på varandra följande medlems-möten (varav ett skall vara Föreningsstämma) med minst sex (6) månaders mellanrum.

Om Föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla WRAS